คณะผู้บริหาร

เครือฟาร์อีส โปรเฟสชั่นแนลส์

คณะผู้ก่อตั้ง

 ผู้ก่อตั้ง และ ประธานกลุ่มบริษัท

 ศาสตราจารย์ (พิเศษ) วิบูลย์ ตั้งกิตติภาภรณ์

 ผู้ก่อตั้ง

 นายสิทธิศักดิ์ ล้วนพิชญ์พงศ์

 ผู้ก่อตั้ง

 รองศาสตราจารย์ โกศล

โสภาคย์วิจิตร

 ผู้ก่อตั้ง

 นายชลัตพล บุนนาค

 ผู้ก่อตั้ง

 ดร.พิชัย พ้นภัย

 

คณะหุ้นส่วน

 หุ้นส่วนอาวุโส

 ศาสตราจารย์ (พิเศษ) วิบูลย์ ตั้งกิตติภาภรณ์

 หุ้นส่วนอาวุโส

 นายสิทธิศักดิ์ ล้วนพิชญ์พงศ์

 หุ้นส่วนอาวุโส

 นายอาทิจ เฉียงตะวัน

 หุ้นส่วนอาวุโส

 รองศาสตราจารย์ โกศล

โสภาคย์วิจิตร

 หุ้นส่วนอาวุโส

 นายชลัตพล บุนนาค

 หุ้นส่วนอาวุโส

 นายปรัชญา วิชาโคตร

 หุ้นส่วนอาวุโส

 ดร.พิชัย พ้นภัย

 หุ้นส่วนอาวุโส

 นายวิเชียร พึ่งสุชนสุนทร

 หุ้นส่วน

 นางสาวอมรมาศ จิตรรังสรรค์

 

คณะผู้บริหาร

 หัวหน้าสำนักกฎหมาย

 นายวิเชียร พึ่งสุชนสุนทร

 หัวหน้าฝ่ายคดี (อสังหาริมทรัพย์และแรงงาน)

 นางสาวธีรญา เหมชินะกูล

 หัวหน้าฝ่ายคดี (การเงินและธนาคาร)

 นายอาทิจ เฉียงตะวัน

 หัวหน้าฝ่ายคดี (เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพย์สินทางปัญญา และดิจิตอล)

 นายกฤษฏิ์ พึ่งสุชนสุนทร

 หัวหน้าฝ่ายคดี (หลักทรัพย์และการลงทุน)

 นายปรัชญา วิชาโคตร

 หัวหน้าฝ่ายบังคับคดี

 นายธง อินทรชัย

 หัวหน้าฝ่ายการจดทะเบียนและใบอนุญาต

 นางสาวอนงค์ โคตรสมบัติ

หัวหน้าฝ่ายที่ปรึกษา (ทรัพย์สินทางปัญญาและ อนุญาโตตุลาการ) 

นางสาวจุฬารัตน์ เทพวรชัย 

หัวหน้าสำนักที่ปรึกษา 

นางสาวอมรมาศ จิตรรังสรรค์ 

หัวหน้าฝ่ายที่ปรึกษา (BOI และ E-commerce) 

นายเอก ตั้งกิตติภาภรณ์ 

หัวหน้าฝ่ายที่ปรึกษา (หลักทรัพย์และการลงทุน) 

นายธนพิชญ์ ภู่สว่าง 

หัวหน้าฝ่ายธุรกิจการลงทุนจีน

นางสาวณัฐธิดา สวนสำเนียง 

หัวหน้าสำนักบัญชี 

นางนฤมล โลหณุต 

ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายบัญชี

นางสาววารุณี สืบชุน

หัวหน้าสำนักวิจัย

นายธงธรรม เจียงสถาพร

ที่ปรึกษาอาวุโส (ด้านวิจัย)

ดร.ภวัต ตั้งตรงจิตร

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

นางมณีรัตน์ อัตติปา

หัวหน้าสำนักการเงิน

นางสาววีระวรรณ เกิดเปี่ยม

นักวิจัยอาวุโส

นางวรพรรณ เจียงสถาพร

ที่ปรึกษาอาวุโส (ด้านจีนศึกษา)

นายเกียรติ อัสรางชัย

ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายบัญชี

นางสาวเสาวลักษณ์

เหลืองมโนทรัพย์

ที่ปรึกษาอาวุโส (ด้านการเงินและธนาคาร)

นางสาวจิราภรณ์ บูรณมาตร

นักวิจัย

นางสาวอังคณา ดิษฐวงษ์

 

consult@fareastlegalthailand.com

Tel: +662 668 5121, +662 668 5122

© 2018 Far East Legal Counsellors Ltd. All Rights Reserved