top of page
ประวัติผู้ก่อตั้ง
Viboon-233x300.jpg

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) วิบูลย์  ตั้งกิตติภาภรณ์

การศึกษา

 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2519)

 • เนติบัณฑิตไทย (พ.ศ. 2523)

 • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2524)

 • ประกาศนียบัตร กฎหมายเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2527) และกฎหมายอาญา (พ.ศ. 2528) มหาวิทยาลัยจงซาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร “วิทยาการผู้นำไทย-จีนยุคใหม่” โครงการหลักสูตรร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ที่ปรึกษาองค์กรสาธารณะ 

 • กรรมการที่ปรึกษา ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

 • ที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการลงทุน ไทย-จีน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

 • ที่ปรึกษาด้านการส่งเสริมการลงทุน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 • ที่ปรึกษากฎหมาย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

 • ที่ปรึกษากฎหมาย สมาคมโรงแรมไทย 

 • ที่ปรึกษา สมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย 

 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 • ที่ปรึกษาและกรรมการ มูลนิธิเอกชนพัฒนาภูมิภาค 

 • ที่ปรึกษากฎหมาย สานักงานผู้แทน สภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (CCPIT) 

 • ที่ปรึกษากฎหมาย สมาคมการค้าวิสาหกิจจีน-ไทย (สมาคมการค้าของรัฐวิสาหกิจจีนที่ลงทุนในไทย) 

 • ที่ปรึกษา สมาพันธ์ความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจการค้ายูนนานกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 • ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ คลังสมองต้าอี้/สถาบันการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมอาเซียนศึกษา 

 • ที่ปรึกษากฎหมาย สมาคมธุรกิจอาเซียน 

 • ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 • ที่ปรึกษาด้านกิจการพิเศษ นายกรัฐมนตรี (พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ) 

 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (ดร.ทนง พิทยะ) 

งานด้านวิชาการ

 • อาจารย์พิเศษ วิชา “สาธารณรัฐประชาชนจีนกับความมั่นคงแห่งชาติของประเทศไทย” หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

 • อาจารย์พิเศษ วิชา “จีนมหาอานาจใหม่ในศตวรรษที่ 21” สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง วิทยาลัยการทัพบก 

 • อาจารย์พิเศษ วิชา “หัวข้อพิเศษทางประวัติศาสตร์” เรื่อง “ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของจีน : พัฒนาการสู่การเป็นชาติจักรวรรดินิยม” (HI 4110) กองวิชาประวัติศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) 

 • วิทยากรบรรยาย “การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ : จีนและเกาหลี” สถาบันพระปกเกล้า 

 • วิทยากรบรรยาย เรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและบทบาทจีนในเวทีโลก” หลักสูตร “การจัดการขั้นสูงสาหรับนักบริหาร” (Executive Advanced Modern Management, EAMM) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 • อาจารย์พิเศษ วิชา “ระบบกฎหมายประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน” วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 • อาจารย์พิเศษ วิชา “กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ” คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 • อาจารย์พิเศษ วิชา “กฎหมายการค้าการลงทุนของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน” คณะนิติศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 • หัวหน้าฝ่ายวิชาการและอาจารย์ หลักสูตร “วิทยาการผู้นาไทย-จีนยุคใหม่” โครงการหลักสูตรร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 • อาจารย์พิเศษ หัวข้อ “กฎหมายธุรกิจจีน” คณะจีนศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

 • อาจารย์พิเศษ หัวข้อ “กฎหมายการค้าการลงทุนของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน” คณะนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต 

 • อาจารย์พิเศษ หลักสูตร “สภาพแวดล้อมทางการค้าและการเมืองของประเทศไทย” ศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

bottom of page