top of page

บริการครบวงจร

1.jpg

วิเคราะห์นโยบาย

      ให้บริการศึกษาและวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนพัฒนาเศรษฐกิจ มาตรการส่งเสริมหรือกีดกันทางการค้าของหน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงานโครงการสำหรับการพัฒนาภารกิจของหน่วยงาน องค์กร หรือบริษัท

      ให้บริการงานวิจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย อุตสาหกรรม การเงิน การลงทุน การตลาด ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชนและบริษัท ทั้งภายในและต่างประเทศ

Train-Bangkok.original.jpg

สร้างสรรค์โครงการ

      ให้บริการเสนอแนะโครงการลงทุนใหม่ๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย ข้อตกลงทวิภาคีหรือพหุภาคี มาตรการส่งเสริมหรือกีดกันทางการค้าของหน่วยงานของรัฐทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งเหมาะสมกับศักยภาพของบริษัทและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ นโยบายของประเทศต่างๆที่เข้าไปลงทุน เพื่อให้เกิดการพัฒนาขยายขอบข่ายทางธุรกิจให้ทันต่อสถานการณ์และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งการให้บริการและเสนอแนะโครงการประเภท G to G และ B to B

adult-3327336_960_720.jpg

วางแผนการลงทุน

      ให้บริการงานวางแผนและการกำหนดกลยุทธ์การลงทุน วางแผนด้านการเงิน ด้านภาษี การระดมทุน การสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจและการค้า รวมถึงการวางแผนเข้าร่วมค้าร่วมทุน (JV) การร่วมประกอบการ (Consortium) การครอบงำกิจการ (Take over) การควบกิจการ (Merger) การรวมกิจการ  (Amalgamation) การสร้างหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic partner) การวางแผนเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้บรรลุความสำเร็จตามโครงการที่สร้างสรรค์ขึ้นอย่างมีประสิทธิผล

87.jpg

จับคู่ธุรกิจ

      ให้บริการงานด้านชี้ช่อง จับคู่ทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรและศักยภาพของทุกฝ่ายสามารถส่งเสริมเติมเต็มซึ่งกันและกัน สร้างพลังอำนาจต่อรอง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ มุ่งสู่ความสำเร็จที่เร็วขึ้น โดยให้บริการเสนอแนะรูปแบบแนวทางการทำนิติกรรมที่เกี่ยวกับการค้าการลงทุน การร่วมค้าร่วมทุน (JV) การร่วมประกอบการ (Consortium) การครอบงำกิจการ (Take over) การควบกิจการ (Merger) การรวมกิจการ (Acquisition) การสร้างหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic partner) การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Alliance) รวมทั้งการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการเข้าลงทุน การตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของกิจการ (Legal Due Diligence) การตรวจสอบสถานะทางการเงินของกิจการ (Financial Due Diligence) และการตรวจสอบสถานะทางการค้าของกิจการ (Commercial Due Diligence)

lawyers-1000803.jpg

ที่ปรึกษา

      ให้บริการงานที่ปรึกษาด้านธุรกิจ การค้า การลงทุน กฎหมาย บัญชีและภาษี การประมูลงาน (E Bidding , E Auction) การร่วมทุนภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership - PPP) การสัมปทาน (Concession) อย่างครบวงจร เพื่อให้การประกอบธุรกิจการค้า การลงทุน เป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องและถูกต้องตามนโยบาย มาตราการ สนธิสัญญา กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อตกลง สัญญา ต่างๆ

      ให้คำปรึกษาด้านการรับรองเอกสารระหว่างประเทศ (Notary Public) การจดทะเบียนจัดตั้งองค์กรทางธุรกิจ บริษัท ห้างหุ้นส่วน การยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI Incentives) การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของนิติบุคคลต่างด้าว (Foreign Business License - FBL) การจัดตั้งสำนักงานผู้แทน (Representative Office - RO) การตั้งสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาค (International Headquarter - IHQ) การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ใบอนุญาตทำงาน (work permit) และวีซ่า (visa) ของคนต่างด้าว

law-1063249_1920.jpg

ทนายความ

      ให้บริการงานด้าน การเจรจาต่อรอง (Negotiation) การไกล่เกลี่ย (Mediation)  การเป็นตัวแทนรักษาผลประโยชน์ของคู่สัญญา (Escrow Agent) การอนุญาโตตุลาการ (Arbritation) รวมทั้งการให้บริการว่าความอรรถคดี (Litigation) ทั้งทางแพ่ง อาญา ปกครอง ภาษี แรงงาน ทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนโลยีสารสนเทศ การค้าระหว่างประเทศ ล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการ ทั้งในชั้นพนักงานสอบสวนและชั้นศาลทั่วราชอาณาจักรโดยทนายความผู้รับใบอนุญาต (Attorney at Law) รวมทั้งให้บริการงานด้านรับรองเอกสารที่ต้องนำไปใช้ในต่างประเทศโดยทนายความผู้รับใบอนุญาต (Notarial Services Attorney)

วิเคราะห์นโยบาย
สร้างสรรค์โครงการ
วางแผนการลงทุน
จับคู่ธุรกิจ
ที่ปรึกษา
ทนายความ
bottom of page