Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
   
   

ทนายความ

          ให้บริการงานด้าน การเจรจาต่อรอง (Negotiation) การไกล่เกลี่ย (Mediation)  การเป็นตัวแทนรักษาผลประโยชน์ของคู่สัญญา (Escrow Agent) การอนุญาโตตุลาการ (Arbritation) รวมทั้งการให้บริการว่าความอรรถคดี (Litigation) ทั้งทางแพ่ง อาญา ปกครอง ภาษี แรงงาน ทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนโลยีสารสนเทศ การค้าระหว่างประเทศ ล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการ ทั้งในชั้นพนักงานสอบสวนและชั้นศาลทั่วราชอาณาจักรโดยทนายความผู้รับใบอนุญาต (Attorney at Law) รวมทั้งให้บริการงานด้านรับรองเอกสารที่ต้องนำไปใช้ในต่างประเทศโดยทนายความผู้รับใบอนุญาต (Notarial Services Attorney)


Providing services on Negotiation & Mediation, Escrow Agent, Arbitration, as well as, Litigation by licensed Attorney at Laws on civil, criminal, administrative, tax, labor, intellectual property, Information technology, international trade, bankruptcy and reorganization throughout the country, including the Notarial Services Attorney for overseas used documents.

lawyers-1000803
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.