Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
   
   

Business Matching

Providing services on business matching both domestic and overseas in order to, among parties, utilize full resources and capacities, support and fill potential gaps, strengthen bargaining powers & competitiveness and enhance business opportunities by way of arranging JV, Consortium, Take Over, Merger & Acquisition, Strategic Partner, Business Alliance, Legal Due Diligence, Financial Due Diligence and Commercial Due Diligence.


          ให้บริการงานด้านชี้ช่อง จับคู่ทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรและศักยภาพของทุกฝ่ายสามารถส่งเสริมเติมเต็มซึ่งกันและกัน สร้างพลังอำนาจต่อรอง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ มุ่งสู่ความสำเร็จที่เร็วขึ้น โดยให้บริการเสนอแนะรูปแบบแนวทางการทำนิติกรรมที่เกี่ยวกับการค้าการลงทุน การร่วมค้าร่วมทุน (JV) การร่วมประกอบการ (Consortium) การครอบงำกิจการ (Take over) การควบกิจการ (Merger) การรวมกิจการ (Acquisition) การสร้างหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic partner) การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Alliance) รวมทั้งการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการเข้าลงทุน การตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของกิจการ (Legal Due Diligence) การตรวจสอบสถานะทางการเงินของกิจการ (Financial Due Diligence) และการตรวจสอบสถานะทางการค้าของกิจการ (Commercial Due Diligence)

4
 

home1Back to homepage     

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.