Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

ขอบเขตบริการ

%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b9%8c%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2 %e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b9%8c%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2

วิเคราะห์นโยบาย

ให้บริการศึกษาและวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนพัฒนาเศรษฐกิจ มาตรการส่งเสริมหรือกีดกันทางการค้าของหน่วยงาน...

รายละเอียด
%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3 %e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3

สร้างสรรค์โครงการ

ในบริการงานวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ นโยบาย มาตรการส่งเสริมหรือกีดกันทางการค้าของหน่วยของรัฐทั้งภายในและภายนอกประเทศ...

รายละเอียด
%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99 %e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99

วางแผนการลงทุน

ให้บริการงานวางแผนด้านการลงทุน วางแผนภาษี รูปแบบการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจการค้าเพื่อให้ประสบความสำเร็จ...

รายละเอียด
   
%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88 %e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88

จับคู่ธุรกิจ

ให้บริการงานด้านชี้ช่อง จับคู่ทางธุรกิจเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรและศักยภาพของทุกฝ่ายส่งเสริมเติมเต็มซึ่งกันและกัน สร้างอำนาจ...

รายละเอียด
%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2 %e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2

ที่ปรึกษา

ให้บริการงานที่ปรึกษาด้านธุรกิจ การค้า การลงทุนและกฎหมาย เพื่อให้การประกอบธุรกิจการค้า การลงทุน ที่เหมาะสม สอดคล้องและ...

รายละเอียด
%e0%b8%97%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1 %e0%b8%97%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1

ทนายความ

ให้บริการงานด้านเจรจาต่อรอง คนกลางไกล่เกลี่ย การเป็นตัวแทนรักษาประโยชน์ของคู่สัญญา การอนุญาโตตุลาการ รวมทั้ง...

รายละเอียด

ลูกความของเรา

ผลงานด้านวิจัย ชุดภาษาไทย

shelf_wood

shelf_wood

shelf_wood

shelf_wood

ผลงานด้านวิจัย ชุดภาษาจีน

shelf_wood
shelf_wood
shelf_wood

shelf_wood

ผลงานด้านวิจัย ชุดภาษาอังกฤษ

shelf_wood

shelf_wood

shelf_wood

shelf_wood

โครงการ และจับคู่ธุรกิจ

ความภูมิใจของเรา

สิ่งที่น่าสนใจ

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.