Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

ขอบเขตบริการ

%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b9%8c%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2 %e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b9%8c%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2

วิเคราะห์นโยบาย

ให้บริการศึกษาและวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนพัฒนาเศรษฐกิจ มาตรการส่งเสริมหรือกีดกันทางการค้าของหน่วยงาน...

รายละเอียด
%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3 %e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3

สร้างสรรค์โครงการ

ในบริการงานวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ นโยบาย มาตรการส่งเสริมหรือกีดกันทางการค้าของหน่วยของรัฐทั้งภายในและภายนอกประเทศ...

รายละเอียด
%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99 %e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99

วางแผนการลงทุน

ให้บริการงานวางแผนด้านการลงทุน วางแผนภาษี รูปแบบการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจการค้าเพื่อให้ประสบความสำเร็จ...

รายละเอียด
%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88 %e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88

จับคู่ธุรกิจ

ให้บริการงานด้านชี้ช่อง จับคู่ทางธุรกิจเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรและศักยภาพของทุกฝ่ายส่งเสริมเติมเต็มซึ่งกันและกัน สร้างอำนาจ...

รายละเอียด
%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2 %e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2

ที่ปรึกษา

ให้บริการงานที่ปรึกษาด้านธุรกิจ การค้า การลงทุนและกฎหมาย เพื่อให้การประกอบธุรกิจการค้า การลงทุน ที่เหมาะสม สอดคล้องและ...

รายละเอียด
%e0%b8%97%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1 %e0%b8%97%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1

ทนายความ

ให้บริการงานด้านเจรจาต่อรอง คนกลางไกล่เกลี่ย การเป็นตัวแทนรักษาประโยชน์ของคู่สัญญา การอนุญาโตตุลาการ รวมทั้ง...

รายละเอียด

ลูกความของเรา

ผลงานด้านวิจัย ชุดภาษาไทย

ผลงานด้านวิจัย ชุดภาษาจีน

ผลงานด้านวิจัย ชุดภาษาอังกฤษ

โครงการ และจับคู่ธุรกิจ

ความภูมิใจของเรา

สิ่งที่น่าสนใจ

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.